PythonMonkey Nightly Builds

To install nightly builds, run

pip install --extra-index-url https://nightly.pythonmonkey.io/ --pre pythonmonkey

Browse files:

  • pythonmonkey
  • pminit